Učni program za pridobitev naziva diplomiran ekonomist

Na Fakulteti za pravo in ekonomijo ponujajo klasičen dodiplomski študij ekonomije, ki sledi načelom bolonjskega procesa. Po uspešnem zaključku študija študenti pridobijo naziv diplomiran ekonomist (UN). Program, s katerim pridobite naziv diplomiran ekonomist, vam omogoča, da lahko nadaljujete študij na evropskih fakultetah, ki delujejo v okviru bolonjskega procesa.

Učni program za pridobitev naziva diplomiran ekonomist

Učni program za pridobitev naziva diplomiran ekonomist (UN) študentom omogoča razvoj različnih veščin in kompetenc. Spodbujajo etično odločanje, krepitev sposobnosti javnega nastopanja, izboljšanje poslovne angleščine ter razvoj metodoloških znanj kot so statistika, matematika in metode raziskovanja. Poleg tega študentom omogočajo možnosti mednarodnega sodelovanja prek programov ERASMUS+ in CEEPUS ter sodelovanje v okviru široke mreže svetovnih katoliških univerz.

Diplomiran ekonomist

Nadaljnje izobraževanje in razširitev možnosti na Fakulteti za pravo in ekonomijo

Izobraževanje na Fakulteti za pravo in ekonomijo je oblikovano tako, da študentom omogoča razširitev njihovih znanj na temeljnih področjih poslovnega okolja. To omogoča lažje sprejemanje ključnih poslovnih odločitev in uspešno napredovanje na karierni poti.

Program študija in trajanje

Študij ekonomije na Fakulteti za pravo in ekonomijo traja tri leta, kar ustreza šestim semestrom in obsega 180 ECTS kreditnih točk. Program je zasnovan v skladu s pravili bolonjskega procesa ter je mednarodno primerljiv s programi v Sloveniji in drugih državah Evropske unije. Pogoj za uspešen zaključek študija je izpolnitev vseh predvidenih obveznosti programa ter zagovor diplomske naloge. Takšen pristop zagotavlja, da študenti pridobijo celovita znanja in veščine za uspešen vstop v poslovni svet.

Diploma in možnosti nadaljnjega študija

Po uspešnem zaključku študija na Fakulteti za pravo in ekonomijo boste prejeli naziv univerzitetni diplomiran ekonomist (UN) ali univerzitetna diplomirana ekonomistka (UN). Naziv diplomiran ekonomist vam odpre vrata za nadaljnje študije na domačih in mednarodnih podiplomskih programih v okviru bolonjskega izobraževanja.

Mednarodno primerljiv program s poudarkom na ključnih kompetencah

Program dodiplomskega študija Ekonomija na Fakulteti za pravo in ekonomijo je mednarodno primerljiv in zajema osnovne učne kompetence sodobnega odločevalca. Poudarek je na etičnosti v odločanju, javnem nastopanju, samostojnem in timskem delu, znanju poslovne angleščine, uporabi orodij za podporo pri poslovanju in trženju ter na razumevanju temeljnih pravnih norm.

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Za napredovanje v drugi letnik študent mora uspešno opraviti vse študijske obveznosti v obsegu 45 KT, ki jih predpisuje prvi letnik programa. Za vpis v tretji letnik je potrebno izpolnjevati vse obveznosti iz prvega letnika in opraviti dodatnih 45 KT iz drugega letnika. V nekaterih izjemnih primerih se lahko študentu dovoli vpis v višji letnik, tudi če ni dosegel predpisanega števila KT. Ti primeri vključujejo materinstvo, slabe socialne razmere, vrhunsko športno udejstvovanje in podobno.

Ponavljanje letnika in omejitve

Med študijem je študentu dovoljeno ponoviti letnik, vendar le pod pogojem, da je opravil vsaj polovico obveznosti prejšnjega letnika, kar predstavlja 30 KT. Študij običajno zaključijo v predvidenem času, kot ga določa študijski program. Vendar pa se lahko iz opravičljivih razlogov študij podaljša za eno leto. Kljub temu pa lahko študent napreduje v višji letnik in konča študij pred predvidenim časom kot je določeno s študijskim programom.

Vizija in poslanstvo Fakultete za pravo in ekonomijo

Fakulteta za pravo in ekonomijo, kot zasebna fakulteta, sledi viziji in poslanstvu svojega ustanovitelja, Katoliškega inštituta. Katoliški inštitut se osredotoča na raziskovanje in razvoj družboslovja in humanistike ter ustanavljanje visokošolskih zavodov, knjižnic, raziskovalnih centrov in študentskih domov, ki bodo tvorili katoliško univerzo.

Bodoča katoliška univerza bo skupnost učenjakov, profesorjev in študentov, ki se združujejo v skupnem raziskovanju, ohranjanju in širjenju znanja, s posebnim poudarkom na potrebah in priložnostih skupnosti. Kot avtonomno središče študija bo služila potrebam človeške družbe ter spodbujala sodelovanje v akademskem okolju.

Avtonomnost in identiteta fakultete

Fakulteta za pravo in ekonomijo kot zasebna institucija ima avtonomijo pri razvoju svoje prepoznavnosti in identitete ter pri izvajanju poslanstva, kot ji ga je določil ustanovitelj. Spoštuje pravice posameznikov in skupnosti ter ostaja zvesta katoliškim načelom. Pri raziskovanju in poučevanju deluje v skladu z načeli znanosti, pri tem pa se zavzema za resnico in skupno dobro.